Chính sách Bảo mật

Viện Ingham cam kết tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia có trong Đạo luật Quyền riêng tư năm 1988 (Khối Thịnh Vượng Chung) và Đạo luật Sửa đổi Quyền riêng tư (Tăng cường Bảo vệ Quyền riêng tư) năm 2012 (Khối Thịnh Vượng Chung).

Viện Ingham thừa nhận rằng bảo mật có thể là một mối quan ngại. Nếu quý vị chọn sử dụng trang mạng này, thì chúng tôi sẽ cố gắng lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của quý vị và bảo vệ thông tin này khỏi việc bị sử dụng sai trái, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại. Tuy nhiên, Viện không thể đảm bảo một cách tuyệt đối về bảo mật thông tin cá nhân và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm chính sách bảo mật nào hoặc bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin không lường trước nào.

Viện sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin có trên trang mạng này. Khi quý vị liên kết đến các trang mạng khác từ trang mạng của Viện, cần lưu ý rằng các liên kết đó không tuân theo chính sách bảo mật và giới hạn tương tự như được nêu trong Chính sách Bảo mật của Viện Ingham. Vui lòng đọc tài liệu hoặc điều khoản và điều kiện của bất kỳ chính sách nào xuất hiện trên các trang mạng liên kết trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thông tin dành cho các dự án nghiên cứu về sức khỏe được thực hiện tại Viện Ingham không nằm trong Chính sách Bảo mật này. Mỗi dự án nghiên cứu sẽ được phê duyệt riêng về mặt đạo đức con người, có quy trình và chính sách riêng để quản lý dự án.

Viện có thể sửa đổi hoặc bổ sung Bản Trình bày Chính sách Bảo mật Trực tuyến này bằng cách tải bản Trình bày này lên trang mạng mà không cần thông báo.

Vui lòng nhấp chuột vào đây để xem bản Chính sách Bảo mật.

Thu thập Thông tin

Viện Ingham có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người tham gia hoặc liên quan đến các chế độ làm việc và hoạt động của Viện theo thời gian. Các hoạt động này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các hội thảo và triển lãm, các dự án nghiên cứu, các hoạt động gây quỹ, các chuyến tham quan, các sự kiện thường niên và sự kiện cộng đồng.

Thông tin sẽ được thu thập qua một biểu mẫu trên trang mạng, có thông báo cho người dùng rằng thông tin đang được thu thập. Thông tin được thu thập sẽ ở mức tối thiểu bắt buộc để quản lý hiệu quả sự kiện hoặc hoạt động của Viện và có thể bao gồm các thông tin cá nhân, chi tiết về thông tin liên lạc và địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Khi cần thiết, Viện cũng có thể thu thập một số thông tin tài chính.

Mặc dù Viện Ingham sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng là đúng đắn, đầy đủ và cập nhật, nhưng tính chính xác của thông tin này phụ thuộc vào thông tin quý vị cung cấp. Để giúp chúng tôi cập nhật thông tin cá nhân của quý vị, xin vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của quý vị.

Lưu trữ và Xử lý Thông tin

Viện Ingham có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ máy tính bên ngoài để lưu trữ dữ liệu cho Viện Ingham trên các máy chủ của họ.